Palliatieve zorg /Terminale Zorg

Terminale zorg

Als bij een cliënt genezing niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld door een ongeneeslijke of levensbedreigende ziekte, is de levensverwachting vaak beperkt. Optimaal Zorg biedt zowel Palliatieve als terminale zorg.

Palliatieve zorg

Wanneer u graag de laatste levensfase in uw vertrouwde omgeving wil doorbrengen kunnen wij u en zo nodig uw familie daarbij begeleiden. Optimaal Zorg heeft gespecialiseerde zorgverleners die bij u thuis de zorg komen verlenen en zich richten op het zoveel mogelijk in standhouden van de kwaliteit van leven, het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken, pijnbestrijding en verzachting.

In deze laatste levensfase zijn er vaak nog tal van vragen en andere zaken die nog onbeantwoord of niet ingevuld zijn. Palliatieve zorg kan een waardevolle bijdrage leveren bij het verzorgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven door:

  • Ondersteuning tijdens het ziekteproces
  • Hulpmiddelen verzorgen om de levenskwaliteit te verbeteren
  • Het behandelen van pijn en andere symptomen bij de cliënt
  • Ondersteunen van familie en mantelzorger(s)

Terminale zorg

Terminale zorg is er voor de mensen in hun allerlaatste levensfase. Dankzij de liefdevolle en professionele zorg van Optimaal Zorg kunnen we deze cliënten en hun naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden.

Het liefst wil iemand, die ernstig ziek en in de laatste levensfase is, thuis blijven, omringd door naaste familieleden. Al naar gelang de situatie en de wensen varieert de zorg van enkele zorgmomenten per dag tot 24 uur aanwezigheid. De verzorgenden en verpleegkundigen bieden de zorg die, op dat moment, het beste past bij de situatie waarin de cliënt verkeert.

Terminale zorg betreft meestal een periode van maximaal 3 maanden. De palliatief terminale zorg en behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Waarbij er aandacht is voor lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid, gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte, vragen rondom leven en dood, zorg voor de naasten en allerlei praktische zaken.